Monschau (French: Montjoie, Walloon: Mondjoye) in the Eifel…

Monschau (French: Montjoie, Walloon: Mondjoye) in the Eifel region near Aachen in Nordrhein-Westfalen, Northwestern Germany